Caplan Lleyg

Teitl y Rôl – Caplan Lleyg (gwirfoddol)

Atebolrwydd

Bydd y Caplan Lleyg yn cydweithio â Grŵp Llywio’r Gaplaniaeth; yn adrodd yn ôl / yn atebol i’r Caplan Ordeiniedig ac i’r Grŵp Llywio.

Pwrpas y Rôl

I gynnig cefnogaeth i gyflogwyr, y gweithlu a’r cyhoedd yng nghanol y dref, gan adlewyrchu cariad Duw.

Cwmpas

Trwy weithio dan arweiniad cyffredinol y Prif Gaplan, bydd Caplan Lleyg yn aelod o dîm bychan o gaplaniaid lleyg fydd yn ymweld â gweithleoedd y cytunwyd arnynt yng nghanol y dref, gan dreulio amser, fel bo’n addas, yn gweld staff / ymwelwyr / cwsmeriaid dan gyfarwyddyd y Prif Gaplan neu gwmni unigol.

Tasgau

 • Bod yn gadarnhaol a chefnogol i waith Caplaniaeth Canol Tref Bae Colwyn
 • Ymweld yn rheolaidd â phobl yn eu safleoedd gwaith
 • Bod yn bresenoldeb cyfeillgar i staff a chwsmeriaid, yn glust i wrando
 • Bod yn barod i dreulio amser gyda’r gweithlu a’r cyhoedd pan ofynnir am hynny
 • Cyfeirio pobl at y Prif Gaplan neu asiantau perthnasol eraill pan gyfyd materion tu allan i faes profiad personol
 • Cadw cofnodion addas o’r gwaith
 • Bod yn dosturiol wrth bobl a chynnig gweinidogaeth Gristnogol lle bo’n addas
 • Bod ar gael i bobl o bob ffydd ac i rai heb ffydd 
 • Manylion y Person

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn aelodau o eglwys sy’n gydnabyddedig gan Cytûn Bae Colwyn a Rhos
 • Yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol da a sgiliau gwrando gyda sensitifrwydd bugeiliol
 • Yn gallu cymell ei hunan a bod yn hyblyg
 • Wedi ymwneud â gweinidogaeth Gristnogol yn barod, gyda ffydd fyw
 • Yn gallu gweithio fel aelod o dîm
 • Termau ac Amodau

 • Oriau hyblyg sy’n addas i’r unigolyn am flwyddyn gydag adolygiad wedi 12 mis
 • Cyfle i ddal ymlaen yn y swydd gyda chytundeb Grŵp Llywio’r Gaplaniaeth
 • Cyfnod gwyliau i’w drefnu gyda’r Prif Gaplan
 • Rheidrwydd i gadw at reolau Iechyd a Diogelwch / Diogelwch y sefydliadau cyswllt
 • Mynychu cyfarfodydd pellach a hyfforddiant trwy gyngor y Prif Gaplan a’r Grŵp Llywio

 • Mae unrhyw apwyntiad yn dibynnu ar:

 • Dystlythyrau boddhaol
 • Y gwiriadau DBS arferol
 • Cyfnod prawf o 3 mis a chyfnod rhybudd i adael o 1 wythnos
 • Bydd angen rhybudd terfyniad o 1 mis gan y Caplan Lleyg a gan Grŵp Llywio’r Gaplaniaeth.

  Tâl

 • Mae’r swydd yn wirfoddol, ond telir costau a gytunir
 • Lwfans am alwadau ffôn, teithio a lluniaeth achlysurol
 • Hyfforddiant pellach trwy ymgynghori â Grŵp Llywio’r Gaplaniaeth