CAPLAN ORDEINIEDIG

Teitl y Rôl – Caplan Ordeiniedig (gwirfoddol)

Atebolrwydd

Bydd y Caplaniaid Ordeinieidig yn cydweithio gyda Grŵp Llywio Caplaniaeth Bae Colwyn a bydd yn adrodd yn ôl ac yn atebol i’r corff hwnnw.

Pwrpas y Rôl

 • i gynrychioli eglwysi Bae Colwyn a Rhos yng nghanol y dref ac i godi’w proffil yn y gymuned adwerthu a busnes, ond nid i hybu unrhyw eglwys unigol
 • i ddatblygu presenoldeb Cristnogol yng nghanol tref Bae Colwyn
 • i sefydlu a datblygu perthynas dda yng nghanol y dref
 • i gynnig rôl caplan – ymwelydd i’r gymuned adwerthu a busnes
 • i fod yn dosturiol wrth ymdrin â phobl ac i gynnig gweinidogaeth Gristnogol lle bo hynny’n addas
 • i gynnig cefnogaeth i gwmni neu fusnes os oes aelod o staff wedi’w anafu neu wedi marw
 • i arwain gwasanaethau crefyddol o bryd i’w gilydd, e.e. gwasanaeth carolau neu wasanaeth coffa.
 • i wneud trefniadau, os yn addas, i ymweld â staff sy’n sâl, naill ai gartref neu mewn ysbyty, ac i gynnig gofal a chefnogaeth i deuluoedd a ffrindiau.
 • i arwain / gyd-weithio â thîm bychan o gaplaniaid lleyg
 • i fod ar gael i bobl o bob ffydd ac i rai heb ddim ffydd
 • i weddîo’n rheolaidd dros y gweithlu a thros sefyllfaoedd ac aelodau o staff mewn angen.
 • Manylion y Person

  Hanfodol

 • Rhaid i ymgeiswyr fod o eglwys sy’n gydnabyddedig gan Cytûn Cymru / EYPI (CTBI).
 • Feddu ar sgiliau rhyngbersonol da a bod yn wrandawr da.
 • Yn gallu cymell ei hunan, bod yn hyblyg, heb farnu eraill a gyda sensitifrwydd bugeiliol. 
 • Manteisiol

 • Profiad o drefnu / reoli tîm.
 • Profiad o gaplaniaeth yn y gweithle.
 • Sgiliau gwrando / cynghori. 
 • Peth gwybodaeth o ddiwylliant gwaith adwerthu. 
 • Termau ac Amodau

 • Oriau hyblyg am un flwyddyn gydag adolygiad wedi 12 mis.
 • Cyfle i ddal ymlaen yn y swydd gan ddibynnu ar yr adolygiad wedi 12 mis, a gyda chytundeb Grŵp Llywio’r Gaplaniaeth.
 • Cyfnod gwyliau i’w drefnu ar y cyd efo’r cyd-weithwyr lleyg
 • Rheidrwydd i gadw at reolau Iechyd a Diogelwch y sefydliadau yr ymwelir â nhw 

 • Mae unrhyw benodiad yn dibynnu ar:

 • Tystlythyrau boddhaol
 • Y gwiriadau DBS arferol
 • Cyfnod ar brawf o 3 mis a chyfnod rhybudd i adael o 1 wythnos
 • Bydd angen rhybudd terfyniad o 1 mis gan y Grŵp Llywio’r Gaplaniaeth yn dilyn y cyfnod prawf.

  Tâl

 • Mae’r swydd yn wirfoddol, ond telir costau a gytunir. Gellir negydu cydnabyddiaeth.
 • Lwfans am alwadau ffôn, teithio a lluniaeth achlysurol.
 • Hyfforddiant pellach trwy ymgynghori â Grŵp Llywio’r Gaplaniaeth.