Allech Chi Fod Yn Gaplan?

Mae Eglwysi Ynghyd / Cytûn yn chwilio am bobl sy’n Gristnogion o argyhoeddiad ac yn aelodau selog o eglwys leol, allai gyfrannu peth amser – yn arferol yn ystod oriau busnes / siopa, i ymuno â thim o gaplaniaid gwirfoddol dan gyfarwyddyd Caplan Ordeiniedig. Dylai fod gennych gariad at bobl, y gallu i wrando ar eraill ac i agosau atynt heb eu barnu.

Mae llawer o bobl dan straen a achosir gan broblemau teuluol, profedigaeth, pryder am swyddi, neu nifer o bryderon eraill; gall hyn effeithio ar eu bywyd yn y gweithle neu yn y cartref. Mae Caplaniaeth Canol Tref Bae Colwyn (CCTBC), yn bodoli i wella lles emosiynol ac ysbrydol pobl o bob cred neu o ddim cred sy’n gweithio yn neu sy’n ymweld â chanol tref Bae Colwyn. Gwneir hyn trwy gynnig gwasanaeth Caplaniaid Cristnogol gwirfoddol hyfforddedig a phroffesiynol, sy’n gallu cyfarfod â nhw yng nghanol y dref, neu sy’n gallu ymweld â nhw yn y gweithle neu mewn man y cytunwyd arno. Gwneir hyn gan adlewyrchu cariad Duw i’r rhai maent yn eu cyfarfod.


Bydd pob caplan sy’n gweithio i Gaplaniaeth Canol Tref Bae Colwyn yn derbyn hyfforddiant craidd, a dilynir hynny gan sesiynau achlysurol o hyfforddiant. Yn ogystal â hyn bydd adolygu rheolaidd a chyfarfodydd “goruchwyliaeth” efo’r Grŵp Llywio, gan roi cyfle i rannu syniadau a phryderon.

Os oes gennych ddiddordeb edrychwch ar y rôl ddisgrifiad.

Fe sylwch fod yna ddwy Rôl Ddisgrifiad yn dibynnu os ydych yn weinidog ordeiniedig neu’n berson lleyg.

Os oes gennych ddiddordeb yn y gaplaniaeth leyg os gwelwch yn dda llenwch y ffurflen gais a’i hanfon.

Os ydych wedi eich ordeinio mewn eglwys sy’n gysylltiedig â Cytûn Cymru / EYPI (CTBI) os gwelwch yn dda anfonwch eich CV a llythyr cais at info@colwynchaplaincy.org.uk

Am fwy o wybodaeth Cysylltwch â ni .