Polisi Cyfleoedd Cyfartal

Cyflwyniad
1. Mae cyfleoedd cyfartal yn rhan annatod o waith Caplaniaeth Canol Tref Bae Colwyn (CCTBC) a’r gwasanaethau a gyflwynir. Rydym yn sicrhau’n weithredol fod ein polisîau ac arferion gweithio yn ddiduedd ac yn hybu cyfleoedd cyfartal.
2. Mae CCTBC yn ymrwymedig i drin pob unigolyn, grŵp, sefydliad a busnes mewn modd teg a chyfiawn. Rydym yn gwrthwynebu gwahaniaethu yn ei holl ffurfiau ac yn gweithio’n weithredol i godi ymwybyddiaeth ac i herio arferion sy’n rhagfarnllyd.
3. Rydym yn ymrwymedig i gyfleoedd cyfartal nid yn unig am fod yn rhaid inni gadw at y ddeddf ond oherwydd ein bod yn credu mewn, ac wedi ymrwymo’n llawn i gyfartaledd a chyfle i bawb. Credwn fod Duw wedi creu pawb yn gyfartal a’u bod i’w trin gydag urddas a pharch.

Diffiniadau o Wahaniaethu Uniongyrchol ac Anuniongyrchol
1. Mae gwahaniaethu uniongyrchol yn digwydd pan fydd person yn cael ei drin / thrin yn llai ffafriol nag un arall, nid ar deilyngdod yr achos, ond ar sail statws personol.
2. Mae gwahaniaethu anuniongyrchol yn digwydd pan fydd rheol, rheoliad neu amod yn cael ei weithredu sy’n ymddangos fel petai’n trin pawb yn gyfartal ond sy’n annheg i rai unigolion ar unrhyw sail.

Datganiad Polisi

Caplaniaeth Canol Tref Bae Colwyn:

1. Fydd ddim yn gwahaniaethu’n uniongyrchol nac yn anuniongyrchol yn erbyn busnesau, sefydliadau, grwpiau nac unigolion y byddwn yn dod i gysylltiad â nhw o achos : rhyw, gogwydd rhywiol, lliw, hil, cenedl, gwreiddiau ethnig, neu genedlaethol, statws priodasol, anabledd, oed, cred grefyddol na chefndir troseddol.
2. Bydd yn cadw at ofynion holl gyfreithiau cysylltiadau hiliol, gwahaniaethau rhywiol, tâl cyfartal a gwahaniaethau anabledd, yn ogystal â chyfarwyddiadau’r Gymuned Ewropeaidd a chyfreithiau perthnasol y Gymuned Ewropeaidd sydd am warantu’r hawl sylfaenol i gael eich trin yn gyfartal heb wahaniaethu annheg.
3. Bydd yn rhoi cyfle cyfartal i bob ymgeisydd am rôl, ac i bob gwirfoddolwr / wraig, beth bynnag fyddo’i statws personol ac eithrio mewn achos o:
    a: gred grefyddol mewn achos lle mae gofynion y rôl yn eglur am aelodaeth neu gyswllt ag eglwys neu grŵp crefyddol, neu ymdeimlad ag amcanion Cytûn.
    b: cefndir troseddol mewn achos lle mae’r hanes cofnod troseddol yn berthnasol i ofynion y swydd.
4. Bydd yn sicrhau, lle mae hynny’n bosibl, fod yr holl gyhoeddusrwydd, taflenni a gwybodaeth ar gael mewn ffyrdd a mannau addas.
5. Bydd yn sicrhau fod hyfforddiant addas ar gael i alluogi pob gwirfoddolwr / wraig i gyflawni ei rôl yn effeithiol.
6. Bydd yn sicrhau fod pob ymgeisydd am rôl yn derbyn gwybodaeth glir, gywir a digonol trwy hysbysebion, swydd ddisgrifiadau a chyfweliadau i’w galluogi i hunan asesu eu haddasrwydd ar gyfer y rôl.
7. Bydd yn sicrhau fod lleoliadau a ddefnyddir ar gyfer cyfweliadau a chyfarfodydd yn gwbl addas i bob ymgeisydd.
8. Bydd yn sicrhau pan nad yw cyfleoedd cyfartal yn cael eu cynnig, yr ymchwilir i’r amgylchiadau i weld os oes yna unrhyw bolisîau neu feini prawf sy’n eithrio neu ddim yn annog gwirfoddolwyr.

Recriwtio
1. Rheolir CCTBC trwy Grŵp Llywio Gwirfoddol Caplaniaeth Canol Tref Bae Colwyn, sy’n gyfrifol am lunio hysbysebion, swydd ddisgrifiadau, manylebau person, llunio rhestr fer, cyfweliadau ac apwyntio staff.
2. Rhennir yr holl hysbysebion mewn cymaint o ardaloedd â phosibl i sicrhau fod grwpiau targed yn gallu cael at yr holl wybodaeth am y swyddi.
3. Anfonir pecyn at bob ymgeisydd, neu bydd ar gael i’w lawr lwytho, gyda’r swydd ddisgrifiad, manyleb y person, polisîau a deunydd yn egluro gwaith CCTBC.

Rheolaeth
1. Penodir Grŵp Llywio CCTBC gan Cytûn Bae Colwyn a Rhos i adlewyrchu’r eglwysi lleol sy’n gynwysedig ym mhrosiect y Gaplaniaeth.
2. Darperir hyfforddiant addas a gwybodaeth ar gyfer aelodau’r Grŵp Llywio i’w galluogi i gyflawni’r rôl yn effeithiol.
3. Fe wneir adolygiad blynyddol o Gaplaniaeth Canol y Dref ac adrodd yn ôl i Cytûn Bae Colwyn a Rhos ar gyfer arweiniad pellach.