Lansio'r Gaplaniaeth

 • aelod o staff Siop Gymunedol SVP
  O’r chwith i’r dde - Janet Hughes, Audrey Sherrington (Cydlynydd y Prosiect, Grŵp Llywio).
 • O’r chwith i’r dde - Janet Hughes, Y Cynghorydd Brian Cossey, (Is Gadeirydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy), Pam Gilmour, Y Cynghorydd Val Smith (Maer Cyngor Bae Colwyn), Y Parch Tecwyn Ifan.
 • O’r chwith i’r dde - Y Parch Tecwyn Ifan, Pam Gilmour, Y Parch Sally Thomas, (Swyddog Eciwmenaidd Cytûn Cymru), Y Cynghorydd Val Smith (Cyngor Bae Colwyn), Janet Hughes.

Ddydd Llun, 16 Mawrth 2015, roedd Canolfan y Bayview yn byrlymu pan ddaeth Bae Colwyn yn dref gyntaf Cymru i lansio Caplaniaeth Manwerthu Canol Tref.

Roedd y Maer a chynrychiolwyr eraill y dref, gan gynnwys eglwysi lleol, yn bresennol i groesawu a chefnogi’r Caplan Ordeiniedig, y Parch Tecwyn Ifan, a’r Caplaniaid Lleyg, Janet Hughes a Pam Gilmour.

Yn ystod y ddau fis yn dilyn y lansiad ymwelwyd â 120 o fusnesau, a rhai o’r rheiny’n cael mwy nag un ymweliad, gan sefydlu cysylltiadau â rheolwyr a phersonel adnoddau dynol.

Menter Cytûn, (Eglwysi Ynghyd ym Mae Colwyn a Rhos), yw’r Gaplaniaeth. Gwnaed hyn yn bosibl trwy haelioni aelodau o Eglwys Unedig St John, (Methodist, Yr Eglwys Unedig Ddiwygiedig, Bedyddwyr), ym Mae Colwyn a gaewyd ym 2013. Dymunai’r aelodau adael cymynrodd eciwmenaidd i’r dref ar ffurf Caplanaiaeth a chytunwyd ar gronfa ddigonol i gychwyn y prosiect. Apwyntiwyd grŵp llywio gan Cytûn yn cynnwys aelodau o wahanol eglwysi’r dref i reoli’r gwaith prosiect.

 • Caplaniaid
  O’r chwith i’r dde - Y Parch Tecwyn Ifan, Pam Gilmour, Janet Hughes.
 • Rhes Gefn - Parch Tecwyn Ifan, Pam Gilmour, Y Parch Rob Beamish, (Grŵp Llywio). Rhes Flaen - Audrey Sherrington (Cydlynydd y Prosiect, Grŵp Llywio), Carol Hewitt (Grŵp Llywio), Janet Hughes, Iona Williams (Grŵp Llywio/Cadeirydd Cytûn Bae Colwyn a Rhos).
 • Caplaniaid
  L to R - Revd Tecwyn Ifan, Janet Hughes, Pam Gilmour, L to R - Revd Tecwyn Ifan, Pam Gilmour, Janet Hughes, Audrey Sherrington (Steering Group/Project Coordinator).